Feldschiessen 25/50m Statistik    
Sektion: Ebikon Pistolensektion Wehrverein    
 
Feldschiessen 25/50m Statistik

 
Auszeichnungen Kränze
46
 
Feldschiessen 25m 26.05.2019 Auszeichnungsquote: (47.87%)
Kategorie E (50.65%), P49 7.65mm (0.00%), P49 9mm (50.65%) mit
159
-
Punkten (A)
39
 
mit
156
-
158
Punkten (J/V)
0
 
mit
154
-
155
Punkten (JJ/SV)
0
39

Kategorie F (35.29%), P75 (35.29%) mit
159
-
Punkten (A)
5
 
mit
156
-
158
Punkten (J/V)
1
 
mit
154
-
155
Punkten (JJ/SV)
0
6

Feldschiessen 50m 26.05.2019 Auszeichnungsquote: (100.00%)
Kategorie E (0.00%), P49 7.65mm (0.00%), P49 9mm (0.00%) mit
63
-
Punkten (A)
0
 
mit
60
-
62
Punkten (J/V)
0
 
mit
59
-
59
Punkten (JJ/SV)
0
0

Kategorie F (100.00%), P75 (100.00%) mit
63
-
Punkten (A)
1
 
mit
60
-
62
Punkten (J/V)
0
 
mit
59
-
59
Punkten (JJ/SV)
0
1

 
Auszeichnungen Karten
50
 
Feldschiessen 25m 26.05.2019 Auszeichnungsquote: (52.13%)
Kategorie E (55.84%), P49 7.65mm (0.00%), P49 9mm (55.84%) mit
153
-
Punkten (A)
43
 
mit
150
-
152
Punkten (J/V)
0
 
mit
148
-
149
Punkten (JJ/SV)
0
43

Kategorie F (35.29%), P75 (35.29%) mit
153
-
Punkten (A)
6
 
mit
150
-
152
Punkten (J/V)
0
 
mit
148
-
149
Punkten (JJ/SV)
0
6

Feldschiessen 50m 26.05.2019 Auszeichnungsquote: (100.00%)
Kategorie E (0.00%), P49 7.65mm (0.00%), P49 9mm (0.00%) mit
58
-
Punkten (A)
0
 
mit
55
-
57
Punkten (J/V)
0
 
mit
54
-
54
Punkten (JJ/SV)
0
0

Kategorie F (100.00%), P75 (100.00%) mit
58
-
Punkten (A)
1
 
mit
55
-
57
Punkten (J/V)
0
 
mit
54
-
54
Punkten (JJ/SV)
0
1

 
Statistik:
   
       
Feldschiessen 25m (26.05.2019)
94
JJ=1 J=3 A=56 V=18 SV=16 Damen=2

Ebikon Pistolensektion Wehrverein
94
JJ=1 J=3 A=56 V=18 SV=16 Damen=2

Feldschiessen 50m (26.05.2019)
1
JJ=0 J=0 A=0 V=0 SV=1 Damen=0

Ebikon Pistolensektion Wehrverein
1
JJ=0 J=0 A=0 V=0 SV=1 Damen=0

Total Schützen
95
 
JJ=1 J=3 A=56 V=18 SV=17 Damen=2
 
P49 9mm
77
P75
18
Total Schützen
95
 
Para 9 9 mm
1710
Total Munitionsverbrauch Schiessprogramm
1710
Para 9 9 mm
0
Total Munitionsverbrauch Probeschüsse
0
Gesamter Munitionsverbrauch
1710